vuductuan789
  • I live in
  • NationalityVietnam
  • Interests

About Me

Recent Activity

vuductuan789

Oct 10, 2023 12:04

Listings : vuductuan789 Reviewed listing China Council For The Promotion Of International Trade Shanghai (CCPIT Shanghai Sub-Council)

大家好:我是越南一家公司的 Vu Duc Tuan,我们公司从事贸易促进、进出口业务,专门为想要在越南市场进出口货物的外国企业担任商业代表。 我们希望成为上海企业在越南的商务代表,希望您能与我们联系,为我们提供帮助。 如需任何信息,请通过电子邮件联系我们:vuductuan789@gmail.com 或微信+84 913137186​​。衷心感谢您!...

This comment has been deleted!

vuductuan789

Oct 10, 2023 12:01

Listings : vuductuan789 Reviewed listing China Council For The Promotion Of International Trade Shanghai (CCPIT Shanghai Sub-Council)

大家好:我是越南一家公司的 Vu Duc Tuan,我们公司从事贸易促进、进出口业务,专门为想要在越南市场进出口货物的外国企业担任商业代表。 我们希望成为上海企业在越南的商务代表,希望您能与我们联系,为我们提供帮助。 如需任何信息,请通过电子邮件联系我们:vuductuan789@gmail.com 或微信+84 913137186​​。衷心感谢您!...

This comment has been deleted!

vuductuan789

Oct 10, 2023 11:15

Listings : vuductuan789 Reviewed listing CIIC Shanghai Foreign Enterprise Service Center

大家好:我是越南一家公司的 Vu Duc Tuan,我们公司从事贸易促进、进出口业务,专门为想要在越南市场进出口货物的外国企业担任商业代表。 我们希望成为上海企业在越南的商务代表,希望您能与我们联系,为我们提供帮助。 如需任何信息,请通过电子邮件联系我们:vuductuan789@gmail.com 或微信+84 913137186​​。衷心感谢您!...

This comment has been deleted!

vuductuan789

Oct 10, 2023 11:13

Listings : vuductuan789 Reviewed listing CIIC Shanghai Foreign Enterprise Service Center

Kính chào quý đơn vị : Tôi là Vũ Đức Tuấn đại diện cho 1 công ty ở Việt Nam công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu - chuyên làm đại diện thương mại cho các doanh nghiệp nước ngoài muốn xuất, nhập hàng hóa tại thị trường Việt ...

This comment has been deleted!

Visitors

    No-one has visited your page yet!

0 people viewed this profile